Všeobecné obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

 • ZABAG s.r.o.
 • IČ: 27824071
 • DIČ: CZ27824071
 • se sídlem: Loučka 213, 756 44 Loučka
 • spisová značka: C 30656 vedená u Krajského soudu v Ostravě         
 • kontaktní údaje: 

Pobočka Velká Bystřice: Mgr. Kristýna Pelcová, +420 721 620 156, zabag.olomouc@email.cz

Pobočka Valašské Meziříčí: Radovan Žákovský, +420 720 557 797, zabag@zabag.cz

(dále jen „prodávající“)

2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím odsouhlasení cenové nabídky, která je kupujícímu poskytnuta prodávajícím e-mailem nebo telefonicky. V rámci webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupného na internetové adrese www.zabag.cz (dále také „web“) nedochází k přímému uzavření kupní smlouvy. Prostřednictvím webu kupující požádá o cenovou nabídku. Na základě této žádosti je mu cenová nabídka poskytnuta. Po odsouhlasení cenové nabídky kupujícím (odpovědí na e-mail nebo telefonicky) a následném potvrzení této objednávky prodávajícím je kupní smlouva uzavřena.

3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek. 

4. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

II. Informace o zboží a cenách

1. Informace o zboží a jeho hlavních vlastnostech jsou uvedeny u jednotlivých produktů prezentovaných na webu, formou e-mailu nebo telefonického rozhovoru. Na webu mohou být uvedeny orientační ceny zboží. Závazné ceny jsou vždy sděleny v cenové nabídce poskytnuté konkrétnímu kupujícímu. Ceny jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty. Výše DPH je určována platnými právními předpisy. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

3. Pokud o to kupující požádá, budou v cenové nabídce zpracovány i ceny vč. dodání. Nepožádá-li o to, může prodávající poskytnout cenovou nabídku na odkup zboží s osobním odběrem.

4. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory, náklady na dopravu za účelem prohlídky zboží v našich skladech atd.), hradí kupující sám.

2. Kupující provádí objednávku zboží prostřednictvím odsouhlasení cenové nabídky, kterou mu prodávající poskytne (i na základě žádosti kupujícího o zpracování cenové nabídky přes web, e-mail nebo telefon). Součástí cenové nabídky jsou vždy obchodní podmínky.

3. Objednávka je uskutečněna a kupní smlouva uzavřena, jakmile prodávající potvrdí objednávku, kterou dříve kupující potvrdil e-mailem nebo telefonicky. 

4. Údaje (fakturační údaje, dodací údaje atd.), které kupující poskytl prodávajícímu za účelem zpracování nabídky prostřednictvím webu, e-mailu nebo telefonicky jsou považovány za správné a nelze je po potvrzení objednávky prodávajícím měnit.

5. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce kupujícího nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy. Objednávka je uskutečněna a kupní smlouva uzavřena, jakmile prodávající potvrdí objednávku, kterou kupující dříve potvrdil e-mailem nebo telefonicky.

6. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo email prodávajícího uvedený u cenové nabídky.

7. V případě, že došlo ke zjevné technické a jiné chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno potvrzení o obdržení objednávky. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy. Objednávka je uskutečněna a kupní smlouva uzavřena, jakmile prodávající potvrdí objednávku, kterou kupující dříve potvrdil e-mailem nebo telefonicky.

8. Kupující bere na vědomí, že web nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. 

IV. Platební podmínky a dodání zboží

1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícím způsobem:

 • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 2501594424/2010, vedený u Fio banky, č. 2801082164 vedený u FIO banky, pro platbu v EUR měně č. 2401082165 vedený u FIO banky, 185692161 vedený u Moneta Money Bank. Konkrétní bankovní účet bude určen ve faktuře.
 • v hotovosti při osobním odběru v našich provozovnách.

2. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši (je-li doprava zboží dohodnuta). Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná dle data uvedeného na faktuře.

4. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

5. Zboží je kupujícímu dodáno:

 • na adresu určenou kupujícím objednávce, resp. v potvrzené cenové nabídce (dopravce zajišťuje přepravu na místo, čímž se rozumí odebrání a doručení zásilky na nakládací rampě nebo chodníku před domem/ skladem kupujícího. Dopravce nezajišťuje donášku do bytů, pater, sklepů, skladů apod.),
 • osobním odběrem v provozovně prodávajícího (kartonové krabice jsou k odběru na adrese ZABAG s.r.o., ČSA 903, 783 53 Velká Bystřice a vaky big bag a palety jsou k odběru na adrese ZABAG s.r.o., Kouty 1413, 757 01 Valašské Meziříčí).

6. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.

7. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v cenové nabídce, kterou poskytne prodávající kupujícímu. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

8. Při zvolení osobního odběru nebo odběru vlastní dopravou je kupující povinen zboží odebrat nejpozději do 7 kalendářních dnů v rámci provozní doby prodávajícího (po dohodě s kompetentními zaměstnanci), příp. si výslovně dohodnout jiné podmínky odběru. Při nedodržení podmínek může být účtováno skladné dle množství objednaného zboží.

9. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

10. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci i prodávajícímu vč. poskytnutí fotodokumentace. 

11. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu kupujícího.

12. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

V. Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.

2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů

 • ode dne převzetí zboží,
 • ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí v různých termínech,
 • ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.

3. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

 • poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno nebo vyrobeno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
 • v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.

4. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.

5. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím. Tento formulář je součástí těchto obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na emailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.

6. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu nepoškozené zboží (ve stavu před odesláním) do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Zboží odeslané kupujícím na dobírku nebude přijato.

7. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady. 

8. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

9. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal a dopravce jej doručil.

10. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu (nerozbalené, na původní paletě). Při zaslání zboží zpět prodávajícímu musí být zboží zabaleno tak, aby bylo během přepravy dostatečně chráněno proti poškození a znehodnocení. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

11. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

VI. Práva z vadného plnění

1. Prodávající sděluje kupujícímu, že zboží je jednou použité a tomu odpovídá jeho současná kvalita. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti.

 2. Vada u použitého zboží představuje stav zboží, který činí závažnou překážku pro jeho použití – zboží není funkční. 

3. Vada použité kartonové krabice a vaku big bag není pevnost materiálu. Kupující bere na vědomí, že se jedná o vlastnost zboží, kterou si musí prověřit před zasláním závazné objednávky (vyzvednutím vzorků na pobočce ve Velké Bystřici).

4. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvanácti měsíců od převzetí (koupě použitého spotřebního zboží) nebo dvaceti čtyř měsíců od převzetí (koupě nového zboží). Kupující bere na vědomí, že musí zboží skladovat za vhodných podmínek pro daný materiál – suché, čisté prostředí s min. vlhkostí. V opačném případě nemusí být na reklamaci brán zřetel, jelikož vhodné skladovací podmínky mohou ovlivnit kvalitu zboží.

5. Pokud se zboží prodává s tím, že bylo už po nějakou dobu používané, je samozřejmě i v odpovídající míře opotřebené, proto se nemůže odpovědnost prodávajícího vztahovat na stav opotřebení v okamžiku jeho prodeje.

6. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny (prodej použité věci).

7. Kupující má právo odstoupit od smlouvy:

 • pokud má zboží podstatnou vadu,
 • při větším počtu vad zboží. 

8. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

9. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na přiměřenou slevu z kupní ceny.

10. Při uplatnění reklamace je kupující povinen prodávajícímu sdělit, jaké právo si zvolil. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li kupující si své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva stejná jako při nepodstatném porušení smlouvy.

11. Pokud prodávající prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil, není prodávající povinen nároku kupujícího vyhovět.

12. Kupující nemůže reklamovat zlevněné zboží z důvodu, pro který je dané zboží zlevněno. Kupující nemůže reklamovat zboží z důvodu, který souvisí s koupí již použitého bazarového zboží (vzhled a kvalita je popsána v kartě produktu, na vyžádání prodávající posílá fotky zboží).

13. Prodávající je povinen přijmout reklamaci, která je doručena na e-mailovou adresu, z níž byla kupujícímu potvrzena objednávka. 

14. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.

15. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.

16. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

17. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. 

VII. Doručování

1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu, z které komunikoval při potvrzení objednávky a uzavírání kupní smlouvy.

IX. Osobní údaje

1. Všechny informace, které při naší spolupráci uvedete, jsou důvěrné a budeme s nimi tak zacházet. Pokud nám k tomu nedáte písemné svolení, údaje o vás nebudeme jiným způsobem než za účelem plnění ze smlouvy používat, vyjma emailové adresy, na kterou vám mohou být zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje zákon, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného nebo souvisejícího zboží a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem (zasláním dopisu, emailu) odhlásit.

2. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů.

X. Mimosoudní řešení sporů

1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869.

2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

XI. Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání webu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webu a užívat web nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

7. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 22.4.2023

Formulář pro odstoupení od smlouvy

Vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím.

Adresát

Web:                                            www.zabag.cz

Společnost:                                ZABAG s.r.o.

Se sídlem:                                   Loučka 213, 756 44 Loučka

IČ/DIČ:                                        IČ: 27824071/ DIČ: CZ27824071

E-mailová adresa:                     zabag.olomouc@email.cz (krabice),  zabag@zabag.cz (big bagy a palety)

Telefonní číslo:                         +420 721 620 156, +420 720 557 797

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*_____________________________________________________________________________________):

 • Datum objednání: *_______________________/datum obdržení *________________________
 • Číslo faktury: * _________________________________
 • Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány bankovním převodem
  a budou navráceny zpět na stejné číslo účtu, ze kterého byly odeslány.
 • Číslo účtu, na které mají být vráceny peněžní prostředky (pouze při platbě v hotovosti!):

 _____________________________________________   

 • Jméno a příjmení spotřebitele*: _____________________________________________
 • Adresa spotřebitele: * _____________________________________________________
 • Email: *______________________________
 • Telefon: * ____________________________

V *_______________________________), Dne* _________________________________

                                         
______________________________________

                         Podpis spotřebitele